DOMINIKAŃSKI

Budynek DOMINIKAŃSKI, raporty INWESTOR:

Skan­ska Pro­per­ty Poland Sp z o.o.

ZAKRES PRAC:
Wyko­na­nie comie­sięcz­nej ana­li­zy zuży­cia ener­gii z wyni­ka­mi w for­mie rapor­tu
Budy­nek: A, B, C

TERMIN REALIZACJI:
W reali­za­cji

MIEJSCE:

Wro­cław