Referencje

DTZ Pol­ska Sp. z o.o.

Obiek­ty:

Zakres prac:

  • Oce­na stan­dard wyko­na­nia budyn­ków ( Part.1: Asset)
  • Oce­na pro­ce­dur zarzą­dza­nia budyn­ka­mi ( Part.1: Buil­ding Mana­ge­ment)
  • Ankie­ty­za­cja najem­ców

Dodaj komentarz