Kariera

Asystent/​asystentka inży­nie­ra pro­jek­tu

Wyma­ga­nia

- Stu­dent V roku stu­diów Magi­ster­skich Wydzia­łu Insta­la­cji Budow­la­nych, Hydro­tech­ni­ki i Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska, Inży­nie­rii Lądo­wej lub Archi­tek­tu­ry,

- Wyma­ga­na bar­dzo dobra zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go,

- Obsłu­ga pro­gra­mów – Auto­CAD, pakiet Offi­ce,

- Komu­ni­ka­tyw­ność, samodzielność,Znajomość pro­ce­su pro­jek­to­we­go będzie dodat­ko­wym atu­tem.

Ofe­ru­je­my:

- Pra­cę w przy­ja­znej atmos­fe­rze

- Sze­ro­ki zakres obo­wiąz­ków dają­cy moż­li­wość roz­wo­ju zawo­do­we­go,

- Współ­pra­cę z naj­więk­szy­mi fir­ma­mi sek­to­ra budow­la­ne­go,

- Pra­cę przy reno­mo­wa­nych i pre­sti­żo­wych pro­jek­tach.

Miej­sce pra­cy: War­sza­wa

Wyma­ga­ne doku­men­ty apli­ka­cyj­ne

Pro­si­my o prze­sła­nie CV na adres: rekrutacja@​g4​e.​pl w tytu­le maila wpi­su­jąc Stu­dent V Roku do współ­pra­cy".

Aby doku­men­ty mogły być przez nas roz­pa­try­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne powin­ny zawie­rać klau­zu­le:

  • "Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych zawar­tych w mojej ofer­cie pra­cy dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­su rekru­ta­cji zgod­nie z Usta­wą z dnia 29.08.1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych. (Dz.U. z 1997, nr133,poz 883)"
  • Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie przez Go4Energy moich danych oso­bo­wych zawar­tych w mojej ofer­cie pra­cy dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­su rekru­ta­cji. Dodat­ko­wo wyra­żam zgo­dę na umiesz­cze­nie moich danych zawar­tych w ofer­cie pra­cy w bazie rekru­ta­cyj­nej admi­ni­stro­wa­nej przez Go4Energy w przy­pad­ku zawar­cia w nich danych w zakre­sie szer­szym niż wyma­ga­ny prze­pi­sa­mi Kodek­su pra­cy oraz w sytu­acji, gdy kan­dy­dat chce, aby dane zosta­ły umiesz­czo­ne w bazie rekru­ta­cyj­nej.”

Dodaj komentarz