Usługi

Opra­co­wu­je­my i wdra­ża­my pro­jek­ty zarzą­dza­nia ener­gią w budyn­kach. Przy­go­to­wu­je­my je zarów­no dla budyn­ków pro­jek­to­wa­nych jak i wdra­ża­my w ich eks­plo­ata­cję.

Waż­nym ele­men­tem pro­ce­su inwe­sty­cyj­ne­go sta­ły się cer­ty­fi­ka­ty ener­ge­tycz­ne, czy­li świa­dec­twa cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ku. Dzia­ła­my według naj­lep­szych wzor­ców. Dla pod­mio­tów poszu­ku­ją­cych peł­niej­szej infor­ma­cji o zuży­ciu ener­gii w budyn­kach pro­po­nu­je­my opra­co­wa­nia pro­jek­tu zarzą­dza­nia ener­gią w budyn­ku.

Ponad­to, ofe­ru­je­my prze­pro­wa­dze­nie ana­liz i opra­co­wa­nie doku­men­tów nie­zbęd­nych do apli­ko­wa­nia o ame­ry­kań­ski – LEED oraz bry­tyj­ski – BREEAM. Dla wła­ści­cie­li ist­nie­ją­cych budyn­ków, zain­te­re­so­wa­nych popra­wie­niem efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej budyn­ku pro­po­nu­je­my prze­pro­wa­dze­nie audy­tu iden­ty­fi­ku­ją­ce­go moż­li­we do zre­ali­zo­wa­nia w danym pro­jek­cie oraz opła­cal­ne roz­wią­za­nia opty­ma­li­zu­ją­ce zuży­cie ener­gii przez budy­nek.

Dodaj komentarz